تحقیق دانشمندان در راستای میکروبیوتای پوست

در سال 2019:

Silab با دکتر ریچارد گالو، متخصص میکروبیوتای پوست از دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو (UCSD) همکاری تحقیقاتی انجام داد تا درک علمی از نقش میکروبیوتای پوست در فرآیند التهابی مشخصه بیماری‌های آسیب‌دیده را بهبود بخشد. این کار موضوع دو انتشار در مجلات علمی Cell Reports  و The Journal of Allergy and Clinical Immunology بوده است.

نقش میکروبیوتای پوست:

این نوع میکروب ها و به ویژه باکتری های بیماریزای فرصت طلب مانند استافیلوکوکوس اورئوس (S. aureus)، در انواع بیماری های پوستی اکنون به خوبی ثبت شده است. اخیراً، مطالعات نشان می دهد که گونه استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس (S. epidermidis) بیش از حد در نواحی آسیب دیده پوست وجود دارد. این باکتری مشترک میکروبی سالم پوست، که معمولاً برای میزبان فواید دارد، ممکن است در فنوتیپ‌های پوستی در معرض خطر نیز نقش داشته باشد.

هدف از کار انجام شده:

در تیم دکتر گالو، شناسایی نقش و مکانیسم اثر استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس در پاتوژنز دو بیماری التهابی پوست بود: سندرم نترتون و درماتیت آتوپیک. نتایج از وجود یک نقش بیماری زا برای استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس در پوست آسیب دیده، شبیه به استافیلوکوکوس اورئوس را ثابت کرد. اثرات مضر این دو گونه ناشی از ارتباط بین گونه ای از طریق یک سیستم پیچیده به نام سنجش حد نصاب است. این سیستم امکان هماهنگ سازی ترشح پروتئازهای خاص هر جمعیت باکتری را فراهم می کند. این عوامل حدت، تغییرات در عملکرد سد اپیدرمی و پدیده التهابی مشخصه سندرم نترتون و درماتیت آتوپیک را تشدید می کنند.

آخرین اخبــــــــــــــــــــــــــــــار:

انتشار گزارش از طریق پایگاه خبری عریس : تحقیق دانشمندان در راستای میکروبیوتای پوست
این خبر در آرشیو خبری و حقوقی حقوقی مرکز عریس بایگانی و Index شد.

فهرست مطالب

آموزش رنگ مو تخصصی و مربیگری
آموزش رنگ مو تخصصی و مربیگری

فهرست مطالب