تاثیر رطوبت در اکستنشن مژه

تاثیر رطوبت بر روی چسب و مژه اکستنشن هنگامی که شما اکستنشن مژه را انجام می دهید، باید بدانید که برخی موارد می تواند به اکستنشن آسیب برساند. در واقع برای انجام اکستنشن، از ابزارهایی استفاده می شود که آن ها ممکن است آسیب ببینند. چسب و تارهای مصنوعی مژه از مهم ترین وسایلی می […]