نوآوری در زیست شناسی میتواند پوست را تحریک کند

موضوع اصلی امسال این است: چگونه تجربه بالینی مکانیسم های زیست شناسی پوست را برجسته می کند. مصاحبه دکتر نیکو فراز، رئیس Cosmet’in Lyon: Cosmet’in Lyon Skin Science Days چه چیزی را برای صنعت لوازم آرایشی نشان می دهد. دکتر نیکو فراز بیان داشت این کنگره از زمان تأسیس انجمن در سال 1962 هر دو […]