ارجاء ۲۰ غیرمجاز مراقبت و زیبایی در قزوین به کمیته تخلفات

از آنجایی که مجوز صدور مدارک حوزه مراقبت و زیبایی در حیطه اختیارات و وظایف قانونی سازمان فنی و حرفه‌ای قرار دارد، به سراغ رییس اداره امور موسسات کارآموزی و مشارکت‌ مردمی فنی و حرفه‌ای شهر قزوین رفتیم؛ عباداله اسدی غنچه در این رابطه می‌گوید: دوره‌های آموزشی که از سوی شرکت‌ها و موسسات برگزار می‌شود […]