راز زیبایی در دریاها

زیست شناسان پروژه اروپایی: در اعماق دریا بدنبال موادی می گردند که هم برای جلوگیری از پیر شدن پوست مفید باشد و هم در درمان بیماری های دوران پیری به کار آید. این طرح تحقیقاتی «تسکمار» نام دارد و هدف دانشمندان این طرح این است که ابتدا جانوران دریایی ای را بیابند که این مواد […]