بافت موی جلوی سر

بافت موی جلوی سر برخی از افراد برای رفتن بیرون و یا کار های دیگر از بافت موهای جلوی سر استفاده می کنند. در این روش ممکن است فرد وقت کافی برای بافتن همه موهای خود نداشته باشد و بخواهد تنها قسمتی از موهای خود را ببافد. بافت موی جلوی سر انواع متفاوتی دارد که […]