مراقبت پس از کاشت ناخن

کاشت ناخن در کنار زیبایی که به دستان می دهد به همان میزان نیاز به رسیدگی و مراقبت دارد و بعد از کاشت با رعایت برخی از نکات از شکستن و ترک خوردن میتوان جلوگیری کرد.