راهکاری برای در امان ماندن فرمول عطر

تا پیش از این، عطرسازان راه حل های دیگری به جز رازداری برای محافظت از ساخته های خود داشتند: این راهکارها مشمول قوانین مالکیت معنوی نمی شد. با این حال، این حفاظت در مقابل پیشرفت روزافزون فناوری‌های آنالیز، به‌ویژه کروماتوگرافی گازی، که نمایش سریع ترکیب شیمیایی یک فرمول را ممکن می‌سازد، کاملاً توهم‌آمیز شده بود. […]