فرهنگ سازی تولیدکنندگان داخل در بحث قاعدگی

زمانی که از یک برند تجاری موفق بحث میشود صحبت از چیست؟ چه مولفه‌ها و شاخص‌هایی در موفقیت و پیشرو بودن آن در راستای صنعت خود تاثیرگذار است؟ برند مای‌لیدی را می‌توان با مسیری که امروز در راستای ارتقای کیفیت زندگی بانوان طی کرده برندی پیشرو و نوآور به حساب آورد؛ برندی که محصولاتی برپایه […]