خانواده توت را برای سلامتی در نظر داشته باشید

رادیکال های آزاد در بدن همه افراد فعالیت دارند و برای کمک به دفاع در برابر باکتری ها و ویروس ها، وجود مقادیر کمی از آنها حائز اهمیت و مهم است. در عین حال همین رادیکال ها میتوانند در شرایطی به خود سلول آسیب بزنند، آنتی اکسیدان ها می توانند از جلوی آسیبهای سلولی ناشی […]