مواد آرایشی وبهداشتی فاسد در عرضه عموم

سرپرست شبکه در این زمینه گفت: در بازرسی های کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان ممسنی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی، 1274 کیلوگرم مواد فاسد و تاریخ گذشته کشف و جمع آوری شده و پرونده متخلفان برای رسیدگی به مراجع قانونی ارجاع شد. دکتر «احمد رحمانی» بیان کرد: پس […]