بافت تیغ ماهی

بافت تیغ ماهی بافت تیغ ماهی یکی از مدل های بافت است که می شود روی موهای افراد مختلف انجام داد. در هنگام بافت تیغ ماهی اگر موی فرد بلند باشد بافت بیشتر قابل مشاهده است و زیبا تر است. بافت تیغ ماهی یک نوع به روی هم گذاشتن موها به ترتیب و دسته بندی […]