کسی که صنعت کوتاهی مو را متحول کرد

دوران طفولیت ویدال ساسون: بیشتر ما با شنیدن واژه قیچی به یاد فیلم مشهور ادوارد دست قیچی با بازی جانی دپ می افتیم اما در حقیقت مردی که جهان ما را با قیچی هایش تغییر داد مردی به نام ویدال ساسون بود. ویدال در فقر و تنگدستی حدود ده سال پس از جنگ جهانی اول […]