کاشت ناخن پا

https://academy-eris.com/wp-content/uploads/2021/01/as.mp4 کاشت ناخن پا این نوع آموزش کاشت ناخن پا برای اصلاح فرم ناخن پا راه حل مناسبی می باشد. ناخن های پا که آسیب دیده می باشند با موادگذاری و سوهان کشی درست شکلی زیبا پیدا می کنند. بهتر است اگر می خواهید این کاشت را انجام بدهید. کاشت ناخن پا فقط برای انگشت […]