مدرک بین المللی ارایشگری بانوان

مدرک بین المللی ارایشگری مدرک جهانی ارایشگری اکادمی اموزشگاه عریس مرکز عریس مدرک عریس

رشته های ارایشگری ، زیبایی و مراقبتی از جمله فعالیت هایی محسوب میشوند که در سطح جهان دارای اعتبار آکادمیک بوده و هنرجویان میتوانند با داشتن شرایطی نسبت به اخذ مدرک بین المللی در زمینه ارایشگری اقدام نمایند .