اجاره سند

وقتی که متهم ناچار باشد وثیقه ای برای برای تامین قرار ارائه دهد و مبلغ آن وثیقه تعیین شده باشد. و همچنین موفق به تامین سند از اطرافیانش نشود، مجبور است رو به اجاره سند بیاورد. اما اجاره سند ملکی مستلزم رعایت برخی شروط است. که در صورتی که از آنها آگاه نباشید، ممکن در […]